Members
Associate Professor
Takashi Koretsune
Graduate Students
Kensuke Kuriita
Shohei Imai
Alwan Abdillah Darussalam
Katsuhiro Arimoto
Tatsuki Oikawa
Hiroto Saito
Shota Namerikawa
Yudai Terao
Former Members
-2022.3
Naohiro Ito
-2020.3
Daiki Sato
Kenta Nakanishi